ZGŁOŚ SIĘ

Cena uczestnictwa

REGULAR - od 01 do 30 kwietnia 2024

 

BILET STANDARD


990 zł + VAT za osobę

 

- Udział w konferencji
- Przerwa kawowa
- Lunch

REGULAR - od 01 do 30 kwietnia 2024

 

BILET PREMIUM


1090 zł + VAT za osobę

 

- Udział w konferencji
- Przerwa kawowa
- Lunch
- Nagrania video wystąpień z konferencji
- Prezentacje w formacie PDF

LAST MINUTE - od 01 do 15 maja 2024

 

BILET STANDARD


1090 zł + VAT za osobę

 

- Udział w konferencji
- Przerwa kawowa
- Lunch

LAST MINUTE - od 01 do 15 maja 2024

 

BILET PREMIUM


1190 zł + VAT za osobę

 

- Udział w konferencji
- Przerwa kawowa
- Lunch
- Nagrania video wystąpień z konferencji
- Prezentacje w formacie PDF

 

1. Warunkiem uczestnictwa w konferencji „Morfologia Sprzedaży” jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go do organizatora przez kliknięcie przycisku "WYŚLIJ" w zakładce "Zgłoś się" na stronie www.morfologiasprzedazy.pl. Wypełnienie i wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zamówieniem usługi udziału w konferencji (lub jej części jeśli taka możliwość jest dopuszczona przez organizatora) oraz akceptacją niniejszych warunków uczestnictwa.

2. Po zaakceptowaniu formularza przez organizatora do uczestnika wysłane zostaną drogą elektroniczną potwierdzenie uczestnictwa i faktura pro forma.

3. Cena uczestnictwa:

  • udział w konferencji - EARLY BIRD zgłoszenie i wpłata do 31 marca 2024 r. - bilet STANDARD 890 zł + VAT za osobę, bilet PREMIUM 990 zł + VAT za osobę;

  • udział w konferencji - REGULAR zgłoszenie i wpłata od 01 do 30 kwietnia 2024 r. - bilet STANDARD  990 zł + VAT za osobę, bilet PREMIUM  1090 zł + VAT za osobę;

  • udział w konferencji - LAST MINUTE zgłoszenie i wpłata od 01 do 15 maja 2024 r. - bilet STANDARD  1090 zł + VAT za osobę, bilet PREMIUM  1190 zł + VAT za osobę.

4. Podstawą płatności za udział w konferencji jest wystawiona przez organizatora faktura pro forma doręczona Zamawiającemu drogą elektroniczną przed terminem konferencji. Termin płatności faktury pro forma wynosi 7 dni od daty jej wystawienia, ale nie później niż na dzień przed konferencją.

5. W przypadku uregulowania płatności na podstawie faktury pro forma, faktura VAT zostanie wystawiona i wysłana drogą elektroniczną w ciągu 7 dni od dnia zaksięgowania wpłaty.

6. Opłata obejmuje:

  • bilet STANDARD - uczestnictwo w całości konferencji we wszystkich prelekcjach i warsztatach oraz przerwy kawowe i obiad;

  • bilet PREMIUM - uczestnictwo w całości konferencji we wszystkich prelekcjach i warsztatach, przerwy kawowe i obiad, nagrania video wystąpień z konferencji, prezentacje w formacie PDF.

7. W przypadku zgłoszenia z jednej firmy:

  • 5 osób i więcej - organizator udzieli 5% rabatu.

8. W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w konferencji do 01 maja 2024 r. uczestnik nie poniesie żadnych kosztów. Jeżeli uczestnik złoży pisemną rezygnację po tym terminie, a przed 08 maja 2024 r., zostanie obciążony kosztami administracyjnymi w wysokości 100 zł + VAT/osobę.

9. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału do 08 maja 2024 r., a nie wezmą udziału w konferencji, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.

10. Nieodwołanie udziału w konferencji lub jej części w terminach przewidzianych w warunkach uczestnictwa, niedokonanie wpłaty zgodnie z fakturą pro forma oraz nieobecność podczas konferencji nie są jednoznaczne z rezygnacją z udziału i nie zwalniają z dokonania zapłaty. W terminie do 7 dni po terminie konferencji organizator wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT.

11. Organizator nie przyjmuje zgłoszeń od firm, które są dostawcami produktów i usług dla działów sprzedaży. W przypadku przesłania zgłoszenia i opłaty uczestnictwa, zgłoszenie zostanie odrzucone, a wpłacona kwota zwrócona na konto zamawiającego w terminie 14 dni od otrzymania przelewu.

12. Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy (należy o tym fakcie poinformować organizatora).

13. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania konferencji, kwota wpłacona na konto organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od planowanej daty wydarzenia.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji.

15. Zamawiający zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku w przypadku publikacji relacji zdjęciowych lub filmowych z konferencji.

16. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT oraz upoważnia firmę Cetus Consulting Jacek Czarnowski do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu i dostarczenia jej drogą elektroniczną.

ZGŁOŚ SIĘ

Uczestnicy:

Imię i nazwisko (Uczestnik 1): *
Stanowisko 1: *
Adres e-mail 1: *
Rodzaj biletu 1: *
Dodaj uczestnika numer 2 ?
NIE
TAK
Imię i nazwisko (Uczestnik 2):
Stanowisko 2:
Adres e-mail 2:
Rodzaj biletu 2:
Dodaj uczestnika numer 3 ?
NIE
TAK
Imię i nazwisko (Uczestnik 3):
Stanowisko 3:
Adres e-mail 3:
Rodzaj biletu 3:
Dodaj uczestnika numer 4 ?
NIE
TAK
Imię i nazwisko (Uczestnik 4):
Stanowisko 4:
Adres e-mail 4:
Rodzaj biletu 4:
Dodaj uczestnika numer 5 ?
NIE
TAK
Imię i nazwisko (Uczestnik 5):
Stanowisko 5:
Adres e-mail 5:
Rodzaj biletu 5:
Dodaj uczestnika numer 6 ?
NIE
TAK
Imię i nazwisko (Uczestnik 6):
Stanowisko 6:
Adres e-mail 6:
Rodzaj biletu 6:

 

Osoba zgłaszająca i dane do faktury:

Imię: *
Nazwisko: *
Adres e-mail: *
Stanowisko: *
Telefon komórkowy: *
Firma/Instytucja: *
Adres: *
Kod pocztowy: *
Miejscowość: *
Telefon stacjonarny:
NIP: *
Uwagi:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych dotyczących konferencji i szkoleń organizowanych przez firmy Cetus Consulting Sp. z o.o., Cetus Consulting Jacek Czarnowski oraz Sandler Training drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 Dz. U. 2002.144.1204 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204) przez Cetus Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 6 lok. 208. Jestem świadomy/a, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.*

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

Aneta Wieliczko
tel.: 692 131 682
e-mail: morfologia@morfologiasprzedazy.pl